Szpitalny Oddział Ratunkowy

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY
(znajduje się na parterze)  


Koordynator: Patryk Konieczka – lekarz medycyny ratunkowej więcej >>

Ratownik Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: Michał Woźniak

 

TELEFONY KONTAKTOWE

REJESTRACJA  61/ 89-84-101 tel./fax 61/ 89-84-104
POKÓJ LEKARZY 61/ 89-84-138 
ORDYNATOR 61/ 89-84-111
RATOWNIK KOORDYNATOR 61/ 89-84-009

 

E-MAIL: p.konieczka@szpitalwpuszczykowie.com.pl

 

                                                                    Szpitalny Oddział Ratunkowy
                             komórka organizacyjna szpitala udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej
                                                osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego - stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie
pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne
uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych
medycznych czynności ratunkowych i leczenia (Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410)

W naszym Szpitalny Oddziale Ratunkowym obowiązuje TRIAGE - europejski, pięciostopniowy system oceny i
kwalifikowania pacjentów w zależności od schorzeń lub urazów, z którymi są przyjmowani
Wprowadzany w Szpitalu w Puszczykowie europejski system TRIAGE stosowany jest w medycynie ratunkowej
w większości Państw UE. W Puszczykowie przyjęto jego najbardziej uniwersalną wersję „Manchester”, która
polega na określeniu kolejności przyjmowania pacjentów według pięciu kolorów, przydzielanych w zależności
od schorzeń/urazów pacjenta, z jakimi trafił do szpitala:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● kolor czerwony : pacjenci przyjmowani natychmiast , z bezpośrednim zagrożeniem życia, gdzie ich
stan zdrowia wymaga natychmiastowej stabilizacji czynności życiowych;

● kolor pomarańczowy : pomoc bardzo pilna; czas oczekiwania do 10 minut ;
kolor ten będzie przydzielany pacjentom z wysokim ryzykiem bezpośredniego zagrożenia życia;

● kolor żółty : pomoc pilna; czas oczekiwania do 60 minut ;
kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan wymaga rozszerzonej diagnostyki i/lub
stosowania złożonej farmakoterapii;

● kolor zielony : pomoc odroczona; czas oczekiwania do 4 godzin ;
kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny i wymaga jedynie podstawowej
diagnostyki, lub nie wymaga jej wcale;

● kolor niebieski : wyczekujący; czas oczekiwania do 6 godzin ;
kolor ten będzie przydzielany pacjentom, których stan jest stabilny, nie wymagającym diagnostyki i
leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego;

Po przybyciu na SOR pacjent będzie oceniany przez wykwalifikowany personel medyczny, następnie będzie
mu przydzielony odpowiedni kolor, według którego będzie mógł oszacować czas oczekiwania na przyjęcie
przez lekarza. W trakcie oczekiwania ocena będzie powtarzana w celu określenia, czy stan pacjenta nie uległ
zmianie.

Zadaniem systemu TRIAGE jest uporządkowanie kolejności przyjmowania pacjentów tak, aby ci, którzy nie
wymagają przyjęcia do szpitala nie stwarzali zagrożenia utraty życia tych, których stan zdrowia wymaga
natychmiastowej lub bardzo pilnej pomocy medycznej. O występowaniu takich zagrożeń w większości szpitali
w Polsce pisała Najwyższa Izba Kontroli w 2012 roku. W raporcie NIK [Nr ewid. 149/2012/P11094/KZD, pkt.
2.2] czytamy: „Szpitalne oddziały ratunkowe udzielały świadczeń zdrowotnych wszystkim zgłaszającym się
pacjentom z zachowaniem obowiązujących standardów. Udzielano ich również osobom, które nie znajdowały
się w stanie zagrożenia zdrowotnego, a więc nie kwalifikowały się do takiej formy pomocy. Działanie takie
stanowiło naruszenie art. 3 pkt 9 oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym. Sytuacja ta stwarza zagrożenie dla pacjentów, którzy faktycznie potrzebują
pomocy ze strony SOR [...]”

W całym kraju system oceny medycznej pacjentów TRIAGE jest wprowadzany w coraz większej liczbie
szpitali na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
Dz.U.11.237.1420 z dnia 08 listopada 2011 r. wydanego na podstawie Ustawy o Państwowym Ratownictwie
Medycznym z 8 września 2006 roku (Dz. U. Z 2013 r. poz. 757 i 1245)

Powiększ
Powiększ
Powiększ
partner
partner
partner
partner
partner
partner
Realizacja: www.e1.pl
nlclose